Đành tâm rối sợi chỉ mành,
Ba lần tôi nói chẳng thành phụng loan.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001