Đành nhẽ như chị bán bèo,
Rẻ thời chẳng bán đổ vèo xuống sông.


Khảo dị:
Đành nhẽ như chị bán bèo,
Bán thời chẳng đắt đổ vèo xuống sông.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001