Đàng xa nhơn ngãi nào xa
Đi đâu anh cũng ghé nhà
Trước thăm phụ mẫu sau là viếng em


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001