Đàng xa mượn ngựa mà đi,
Xin cho tốt tuổi, luận chi xa dòng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001