Đàng xa biết mấy dặm trường,
Hỏi em đã kết cang thường đâu chưa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001