Đàn kia long phím chùng dây,
Đem ra anh sửa cho ngay cung đàn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001