Đàn gà Đại Từ,
Trông như đàn ngỗng,
Gáy một hồi vang động gần xa.
Lông trơn lốm đốm như hoa,
Chân vàng vàng sẫm như gà trong tranh,
Thảo nào các xã ngoại thành,
Nuôi gà chống Mỹ, chịu anh Đại Từ.


Bài ca dao này viết về việc tăng gia sản xuất thời kỳ chống Mỹ ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, nơi có vùng cá Yên Duyên, Thịnh Liệt nổi tiếng.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002