Đàn em khi thẳng khi rùng,
Đàn em gảy khúc năm cung rõ ràng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001