Đàn bà không biết nuôi heo - đàn bà nhác
Đàn ông không biết buộc lạt - đàn ông hư


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)