Đàn Châu Tuấn ít ai biết gảy
Sáo Tam Kỳ ít kẻ biết nghe
Ai cho trúc nọ lộn tre
Ai đem chỉ gấm mà xe tim đèn
Ai cho vàng đá đua chen
Ai cho bèo nọ lộn sen một bồn


Khảo dị:
Đàn Châu Tuấn nào ai biết khảy
Sáo Tam Kỳ ai thổi mà nghe
Ai trồng trúc lộn với tre
Ai đem chỉ gấm mà xe tim đèn
Ai đem vàng đá đua chen
Để cho bèo nọ lộn sen mặt đầm
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001