Đàn Bá Nha lên dây sẵn đợi,
Đợi bạn Tử Kỳ, tri âm hỡi có hay?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]