Đàn Bá Nha lên dây sẵn đợi,
Đợi bạn Tử Kỳ, tri âm hỡi có hay?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001