Đàn ông xông xáo trận tiền,
Đàn bà mọi việc đứng lên thay chồng.
Nuôi con, sản xuất, cấy trồng,
Việc nhà, việc xã, việc đồng đều hay.
Học cày cho thạo đường cày,
Để chồng nhập ngũ rảnh tay diệt thù.


Bài ca dao này nói về chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002