Đàn ông quan tắt thì chầy,
Đàn bà quan tắt nửa ngày nên quan.


Khảo dị:
Đàn ông quan tắt thì chầy,
Đàn bà quan tắt nửa ngày lên quan.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)