Đàn ông quan tắt thì chầy,
Đàn bà quan tắt nửa ngày nên quan.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)