Ðàn ông năm bảy lá gan,
Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người.


Khảo dị:
Đàn ông một trăm lá gan,
Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001