Đàn ông năm bảy đàn ông,
Vợ dặn mua hồng đi mua cậy con.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001