Đàn ông học sảy học sàng,
Đến khi vợ đẻ tay làm mà ăn.


Khảo dị:
Đàn ông học sảy học sàng,
Đến khi vợ đẻ phải làm mà ăn.
Đàn ông học sảy học sàng,
Đến cơn vợ đẻ phải làm mà ăn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001