Đài Khâm Thiên Giám ở đâu,
Đến đây chỉ thấy cô đầu hóng quan.


Bài ca dao này nói về cô đầu và tệ nạn xã hội ở phố Khâm Thiên (Hà Nội) thời Pháp thuộc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]