Ăn tuỳ nơi, chơi tuỳ chỗ.


Khảo dị:
Ăn tuỳ nơi, chơi tuỳ chốn.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)