Ăn trầu người như chim mắc nhợ
Uống rượu người như cá mắc câu
Thương em chẳng nói khi đầu
Để cho bác mẹ ăn trầu khác kơi
Đau lòng em lắm anh ơi!
Riêng em cứ quyết đợi người đấy thôi
Sông kia khi lở khi bồi
Thương em lúc đứng lúc ngồi cũng thương


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004