Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.


Khảo dị:
Ăn coi nồi, ngồi coi hướng.
Câu này ý nói trong bữa cơm phải nhìn xem cơm nhiều ít, hoặc phải nhịn miệng để nhường, suy rộng ra là làm gì phải kính trên nhường dưới.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)