Ăn thời được ăn cả nhà,
Một mình chịu tội ai hà đỡ cho.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001