Ăn thì vóc, học thì hay.


Khảo dị:
Ăn vóc học hay.
Câu này nói ăn vào thì khỏi bệnh, học vào thì sẽ hiểu biết.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897