Ăn thì vóc học thì hay,
Có công mài sắt có ngày nên kim.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001