Ăn thì những muốn cùng ngon,
Làm thì chọn việc cỏn con mà làm.


Khảo dị:
Ăn thì ăn những miếng ngon,
Làm thì chọn việc cỏn con mà làm.
Ăn thì lựa miếng cho ngon,
Làm thì chọn việc cỏn con mà làm.
Ăn thì muốn ăn của ngon,
Làm thì chọn việc cỏn con mà làm.
Ăn thì ăn miếng rõ ngon,
Làm thì chọn việc cỏn con mà làm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001