Ăn thì có vợ cùng con,
Sóng vỗ ba cồn chỉ có mình anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001