Ăn tại thủ, ngủ tại công đường.


Câu này chỉ người biết giữ phép tắc, ăn ở đúng chỗ không tuỳ tiện. Thủ là chỗ canh giữ, công đường là nhà việc quan.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897