Ăn sung ngồi gốc cây sung,
Lấy anh thì lấy, nằm chung không nằm.


Khảo dị:
Ăn sung nằm gốc cây sung,
Lấy anh thì lấy nằm chung em nỏ nằm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001