Ăn sung ngồi gốc cây sung,
Ăn rồi lại ném tứ tung ngũ hoành.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001