Ăn sao cho được mà mời,
Thương sao cho được vợ người mà thương.


Khảo dị:
Ăn sao cho đặng mà mời,
Thương sao cho đặng vợ người mà thương.
Đáng ăn đâu đấy mà mời,
Thương sao cho được chồng người mà thương.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001