Ăn rồi nhong nhóng ở nhà,
Muốn đi xuống biển sợ hà ăn chân.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001