Ăn rươi chịu bão cho cam,
Không ăn chịu bão, thế gian cũng nhiều.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)