Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Nào ai vun quén cho mày, mày ăn.


Khảo dị:
Ăn trái nhớ kẻ trồng cây,
Nào ai vun vén cho mày, mày ăn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001