Ăn quả nhãn lồng
Ước sao người ấy tôi bồng trên tay
Ước gì có cánh như nhạn
Tôi bay tôi liệng vào trong cái sập màn loan đôi người ngồi
Ước gì có cánh như diều
Tôi bay tôi liệng theo đôi người về


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001