Ăn no rồi lại nằm khoèo,
Thấy giục trống chèo bế bụng đi xem.


Khảo dị:
Ăn no rồi lại nằm quèo,
Hễ thấy
trống chèo thời bế bụng đi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001