Ăn no rồi lại nằm kềnh,
Đứa nào có lấy thời khênh tớ về.


Khảo dị:
Ăn no thời lại nằm khoèo,
Đứa nào lấy tớ thời theo tớ về.
Ăn rồi nằm ngả nằm nghiêng,
Ai muốn
lấy tớ thì khiêng tớ về.
Ăn rồi nằm ngả nằm nghiêng,
Có ai
lấy tớ thì khiêng tớ về.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001