Ăn như thuyền chở mã, làm như ả chơi giăng.


Mã là đồ mã làm bằng nan nứa phất giấy. Đồ mã vốn nhẹ nhàng, nên thuyền chở mã thì bao nhiêu chở cũng vừa. Ăn như thuyền chở mã là ăn bao nhiêu cũng vừa, ăn không biết thế nào là no, ăn khoẻ lắm. Ả tức là cô ả, cô nàng, tiếng cổ gọi con gái là quyền quý. Cô ả vốn con nhà nhàn nhã, đi đứng thường khoan thai dịu dàng, lại đi chơi giăng tức là chơi mát dưới trăng, nghĩa là không có việc gì bận vội, hấp tấp. Làm như ả chơi giăng là làm việc khoan thai chậm chạp, vừa làm vừa chơi, không được mấy tí việc. Câu này chê người lười biếng, ăn thì khoẻ làm thì yếu.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953