Ăn nồi bảy thì ra, ăn nồi ba thì mất.


Nồi bảy là nồi thổi được bảy suất cơm cho bảy người ăn. Nồi ba là nồi thổi được ba suất cơm cho ba người ăn. Ăn nồi bảy tức là nhà nhiều người ăn, phải nấu nhiều cơm. Ăn nồi ba là nhà ít người ăn, nấu ít cơm. Ăn nồi bảy thì ra là nhà phải thổi cơm nhiều người ăn thì làm ra tiền ra thóc, ăn nồi ba thì mất là ít người ăn thì ăn bao nhiêu hết bấy nhiêu, không làm lợi ra chút nào. Câu này ý nói nhà có thợ làm phải ăn tiêu nhiều – như vụ cầy vụ gặt – thì lại làm ra tiền của, trái lại nhà nghèo chỉ có vợ chồng con cái, tuy ăn tiêu ít nhưng ăn tiêu đồng nào hết đồng ấy, không làm ra tiền.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953