Ăn nể ngồi không, non đồng cũng lở.


Ăn nể ngồi không nghĩa là ăn rồi ngồi đấy không làm việc gì, cũng nghĩa như câu “Ăn không ở nể”. Non đồng là núi đồng, tức là núi tiền, vì tiền xưa đúc bằng đồng. Cả câu nghĩa là ăn không ở nể, hay ăn không ngồi rồi, không làm việc gì, thì dù có núi tiền, cũng lở chớ không còn. Đại ý nói ăn không ngồi không thì có núi của cũng hết. Câu này khuyên người ta nên cần cù làm việc, dù giầu có cũng chớ nên ăn không ngồi rồi.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953