Ăn mặn uống nước đỏ da,
Nằm đất nằm cát cho ma nó hờn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001