Ăn lấy vị không ai lấy bị mà đong.


Vị là mùi vị, mặn hay nhạt, ngọt hay chua, ngon miệng hay không. Đại ý là ăn cốt cho biết mùi biết vị thức ăn, chứ không ai dùng cái dạ dày làm cái bị để đong thức ăn. Câu này khuyên người ta không nên tham ăn.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953