Ăn lâu thì hết miếng ngon,
Nói lâu thì hết điều khôn hoá rồ.


Khảo dị:
Ăn lắm thì hết miếng ngon,
Nói lắm thì hết lời khôn hoá rồ.
Ăn lắm không biết miếng ngon,
Nói lâu thì hết điều khôn hoá rồ.
Ăn lắm cũng hết miếng ngon,
Nói lâu thì hết điều khôn hoá rồ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001