Ăn làm sóng, nói làm gió.


Câu này ý nói không việc làm cho có việc, hay là ăn nói hồ đồ thành ra có chuyện.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897