Ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu.


Câu này ý nói ở không tốn, không phải lo.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)