Ăn chanh ngồi gốc cây chanh
Mẹ em ăn nói với anh thực thà
Anh về giết lợn giết gà
Mẹ em lại kể con cà con kê
Anh giận anh vác lợn về
Họ hàng tóm tép cá trê đớp bèo
Mẹ em xắn váy chạy theo
Lại đây mẹ gả con Bèo cho anh


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001