Ăn chanh ngồi gốc cây chanh,
Lấy anh thì lấy về Thanh không về.


Khảo dị:
Ăn chanh nằm gốc cây chanh,
Lấy anh thì lấy, về Thanh em nỏ về.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001