Ăn chanh ngồi gốc cây chanh,
Khuyên cỗi khuyên cành khuyên lá khuyên bông.
Khuyên cho đó vợ đây chồng,
Đó bế con gái đây bồng con trai.


Khảo dị:
Ăn chanh ngồi gốc cây chanh,
Khuyên cội khuyên cành khuyên lá khuyên lung.
Khuyên cho đó vợ đây chồng,
Đó bế con gái đây bồng con trai.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001