Ăn chanh ngồi gốc cây chanh,
Bác mẹ gả bán cho anh thực thà.


Khảo dị:
Ăn chanh ngồi gốc cây chanh,
Bác mẹ gả ép cho anh học trò.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970