Ăn chẳng có, khó đến mình.


Ăn chẳng được ăn mà lại phải chịu sự khốn khó. Câu này thường dùng để than phiền làm một việc không lợi cho mình, mà phải chịu trách nhiệm lớn.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953