Ăn chơi cho thoả thoà thoà
Có bốn bức váy, sẽ toà làm năm


Khảo dị:
Ăn chơi cho thoả thoà thoa
Có năm bức áo xé tà cả năm
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001