Ăn chơi cho thoả thoà thoà,
Có bốn bức váy, sẽ toà làm năm.


Khảo dị:
Ăn chơi cho thoả thoà thoa,
năm bức áo xé tà cả năm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001