Ăn chơi cho hết tháng hai,
Để làm đông đám cho trai dọn đình.
Trong thời trống đánh dập dình,
Ngoài thời con gái tự tình cùng nhau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001